รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ

By:
Sarah Orleans Reed, Ana Carolina Ogando, Poonsap Suanmuang Tulaphan, Chidchanok Samantrakul, Pannee Towakulpanich
Date:
  • Title: รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
  • Resource Title: รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
Language