Кризата COVID-19 и неформалната икономика: Неформалните работници в Плевен, България

By:
WIEGO
Date:

WIEGO.2020.Кризата COVID-19 и неформалната икономика.Плевен, България

Кризата с COVID-19 и неформалната икономика е надлъжно проучване, ръководено от WIEGO в 12 града, което оценява въздействието на COVID-19 върху определени групи неформални работници и техните домакинства. Използвайки въпросници и дълбочинни интервюта, първият етап оценява въздействието на кризата през април 2020(пиков период на ограничения в повечето градове) и през май/юни 2020 (когато ограниченията са облекчени в повечето градове) в сравнение с февруари 2020 (преди COVID-19). Вторият етап ще оцени продължителните въздействия в контраст с признаците на възстановяване през март-април 2021 г., сравнени с преди COVID-19 кризата и първия етап. Този доклад представя обобщените данни от първия етап на проучването в Плевен. Изследователи в Плевен са проучили и интервюирали надомни работници, улични продавачи и домашни работници, които са членове на синдиката ЕДИНСТВО. Интервюирани са също така шестима лидери на неформални работници и двама ключови информатори, представители на местното управление и гражданска организация.

Region
Language
Publication Type