ผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพต่อแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

By:
WIEGO
Date:

วิกฤติค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบในกรุงเทพหลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือ การที่แรงงานต้องลดการบริโภคในครัวเรือนลง แผ่นพับฉบับนี้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่จะช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ขยายและเสริมสร้างหลักประกันสังคม ให้แรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งการสร้างหลักประกันการมีส่วนร่วมและการมีตัวแทนของแรงงานในกระบวนการตัดสินใจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตค่าครองชีพต่อแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร สามารถดูได้ที่ รายงานสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ฉบัยที่ 30 ขององค์เครือข่ายผู้หญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ  เขียนโดย มาร์เซลา เวลดิเวีย  อันนา โคโรลิน่า โอกานโด และ พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์

Informal Economy Theme
Informal Economy Topic
Language